گروه هنرهای آیینی اوتلار جز موفق ترین گروههای کشور در زمینه رقص آذربایجانی است که سوابق و فعالیت های اجرایی و آموزشی فراوانی داشته و افتخار آفرین بوده است.

رقص آذربایجانی

وب سایت جامع رقص آذربایجانی

آموزش رقص آذربایجانیآموزش رقص آذربایجانیآموزش رقص آذربایجانی

گروه هنرهای آیینی اوتلار جز موفق ترین گروههای کشور در زمینه آموزش رقص آذربایجانی است که سوابق و فعالیت های اجرایی فراوانی داشته و افتخار آفرین بوده است.

گروه هنرهای آیینی اوتلار جز موفق ترین گروههای کشور در زمینه رقص آذربایجانی است که سوابق و فعالیت های اجرایی و آموزشی فراوانی داشته و افتخار آفرین بوده است.

رقص آذربایجانی

وب سایت جامع رقص آذربایجانی


 Designed & Developed By  8studio.ir

test
لطفا صبر کنید